สัมมนาการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดสัมมนาดังกล่าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมสัมมนาฯ พร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวแนะนำคณะทำงานเครือข่ายฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. บทบาทและแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย C - สป.อว." โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริระหว่างเครือข่ายฯ จากผู้แทนแต่ละสถาบัน จากนั้นคณะผู้ร่วมงานได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัดป่าวังน้ำเย็น และเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวของสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องถูกตรง รับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่สนับสนุนงานสนองพระราชดำริ และให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริของเครือข่ายฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *