192 total views,  2 views today

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และชุมชนเกิ้ง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ตื้นเขิน และกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำภายในคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ รอบบริเวณสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเปิดทางน้ำให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร รวมทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำในการทำมาหากิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง สำหรับผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมา สามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในภาคเกษตรกรรมได้

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today