ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

สาขาเชี่ยวชาญ :  พันธุศาสตร์ ชีวโมเลกุล
ประธานหลักสูตร ความหลากหลายทางชีวภาพ

E-mail : preecha.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สาขาเชี่ยวชาญ : Plant tissue culture, Molecular Genetics , Natural products from plants
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : sthanonkeo@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
สาขาเชี่ยวชาญ : Parasitology, Molecular Systematics, Population Genetics
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : weerachai.s@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข
สาขาเชี่ยวชาญ
: อนุกรมวิธานพืช ละอองเรณูพืช โครโมโซมพืช กายวิภาคศาสตร์พืช

โทรศัพท์ : 086-2313547 โทรสาร : 043-754407
E-mail : surapon.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์
สาขาเชี่ยวชาญ
: Plant diversity, Weed Science, Weed ecology, Agricultural botany

โทรศัพท์ : 061-9965554  โทรสาร : 043-754407
E-mail :  rachanee.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา
สาขาเชี่ยวชาญ
 : สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ : 043-754322-39     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : sombat_amp@yahoo.co.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ
สาขาเชี่ยวชาญ
 : พันธุศาสตร์ป่าไม้, อนุกรมวิธานพืช

โทรศัพท์ : 043-754322-39     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : crotonii@hotmail.com, chadaporn.sen@gmail.com     

อาจารย์ ดร.สุทธิรา เซดลัค
สาขาเชี่ยวชาญ : Plant taxonomy and systematic, Ethnobotany (พฤกษศาสตร์ พื้นบ้าน)
โทรศัพท์ : 043-754322-39   ต่อ 1741, 1745   โทรสาร  : 043-754407
E-mail : suttira.k@msu.ac.th    

อาจารย์ ดร.นคร ประดิษฐ์

สาขาเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาแมลง,ปฏิสัมพันธ์พืชและแมลง,นิเวศวิทยาเคมี,พฤติกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 043-754322-39   ต่อ 1741, 1745   โทรสาร  : 043-754407
E-mail : nakorn.p@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.อดุลย์   สมาธิ

สาขาเชี่ยวชาญ : บรรพชีวินวิทยาและวิวัฒนาการ
โทรศัพท์ : 043-754322-39   ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : adun.s@msu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today