ข้อมูลศิษย์เก่า

 2,190 total views,  2 views today

  รายชื่อศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล

รูปภาพ เบอร์โทร อีเมลล์

สถานที่ทำงาน

อ.ดร.ชฏาพร  เสนาคุณ

089-9372502 crotonii@hotmail.com

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารวิจัยและปฎิบัติการ ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ดร.จามินวัศญ์    พิลาศเอมอร

0894201965 chamikorn@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ผศ.ดร.วิภาวดี ได้ผลมาก

  081-2632291 mousri@yahoo.com

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อ.ดร.เสถียร ฉันทะ

  081-9522780 S_chunta7@yahoo.com

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

น.ส.ผกายวรรณ สาแก้ว

085-7682718 omo_bee@hotmail.com

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

น.ส.นฤมล บุญชม

  089-3768381 aoy_narumon@hotmail.com

 

 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายไสว บุดดีวงษ์

082-1844034 bsawai@hotmail.com
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

Amata Nakorn Industrial Estate, Tambon NongKhaka, Amphur Phanthong, Chonburi province 20160, Thailand

น.ส.ลลิตา  คำแท่ง

  085-7500823 noonid_genetic@hotmail.com

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

นายวีระ  ทองเนตร

082-3069986 weeraatah@hotmail.com

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

นางกัทลี ศักดาคำ

088-5715339 khathalee.s@gmail.com

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

น.ส.ภาวิณี  ศิริสม

095-2702359 kengkharoo@hotmail.com

บริษัท ประทานพร โลจิสติกส์ 9/79 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

น.ส.อำพร  แก้วแสงสุข

091-0202070 my_mintbio@hotmail.com

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

น.ส.อิสราภรณ์ อันสนั่น

092-5353896 tainy_biology52@hotmail.com

คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today