ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

 2,505 total views,  3 views today

    

 ปรัชญา

  ” ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน “

วิสัยทัศน์

     สถาบันวิจัยอันดับหนึ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

           1.ดำเนินการศึกษา วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
           2.ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
           3.สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
           4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัตถุดิบจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรม

ค่านิยมองค์กร

      มุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่ง

พันธกิจ

  1. มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศไทย
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ให้บริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ                                                                  

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์ คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today