นักวิจัย/นักวิชาการ

 3,848 total views,  2 views today

นายถวิล ชนะบุญ
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ/รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่

สาขาเชี่ยวชาญ : พืชและสัตว์ท้องถิ่น การเกษตรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : tawin.c@msu.ac.th    

นายคมกริช วงศ์ภาคำ
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าส่วนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยา
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : komwongpa@gmail.com    

นางพนิดา เหล่าทองสาร
นักวิจัยชำนาญการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
และพัฒนา 

สาขาเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : panida_walai@yahoo.com

นายสุรพล ยอดศิริ
นักวิจัยชำนาญการ

สาขาเชี่ยวชาญ : การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบโครงสร้าง การจัดการผังเมืองและชุมชน
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : surapon.y@msu.ac.th

นายพงศ์อนัน ต้นบุญ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/หัวหน้าสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

สาขาเชี่ยวชาญ : การออกแบบ จัดภูมิทัศน์ จัดสวน
โทรศัพท์
: 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407

E-mail : tonboon9944@gmail.com

นายพัฒนา ภาสอน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ/หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

สาขาเชี่ยวชาญ : การปรับปรุงพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : pattanapasorn@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today