ตราสัญลักษณ์สถาบัน

 1,940 total views,  3 views today

 

         

 ตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หมายถึง ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัยแบบบูรณาการบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายถึง หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

           “WRBRI” หมายถึง Walai Rukhavej Botanical Research Institute
           “ทรงกลมสีน้ำตาล”มายถึง ศูนย์รวมแห่งความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
           “ผลยาง” หมายถึง ผลของไม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ไม้ในวงศ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของป่าเต็งรังที่โดดเด่นในภาคอีสาน

 

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today