คณะ / หน่วยงานต่างๆ

 2,664 total views,  3 views today

 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
:: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: คณะพยาบาลศาสตร์
:: คณะศึกษาศาสตร์ :: คณะเภสัชศาสตร์
:: คณะการบัญชีและการจัดการ :: คณะสาธารณสุขศาสตร์
:: คณะศิลปกรรมศาสตร์ :: คณะแพทยศาสตร์
:: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม :: คณะสัตวแพทยศาสตร์
:: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง :: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
:: คณะวัฒนธรรมศาสตร์ :: คณะนิติศาสตร์
 หน่วยงานภายนอก
:: สำนักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ
 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: คณะวิทยาศาสตร์ :: คณะเทคโนโลยี
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
:: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ :: คณะวิทยาการสารสนเทศ
:: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
:: โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม :: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สำนักงานธิการบดี)
:: สำนักงานอธิการบดี :: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
:: กองกลาง :: ศูนย์นวัตกรรมไหม
:: งานสารบรรณ :: ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
:: งานการประชุม :: หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มมส
:: งานประสานงาน มมส :: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
:: กองแผนงาน :: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: กองการเจ้าหน้าที่ :: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
:: กองกิจการนิสิต :: โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
:: งานประสานงาน มมส :: กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
:: กองอาคารสถานที่ :: หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มมส
:: กองคลังและพัสดุ :: งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต
:: กองบริการการศึกษา :: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
:: กองทะเบียนและประมวลผล :: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)
:: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ :: บัณฑิตวิทยาลัย
:: สำนักคอมพิวเตอร์ :: สำนักตรวจสอบภายใน
:: สำนักวิทยบริการ :: ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
:: สำนักศึกษาทั่วไป :: กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
:: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน :: ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
:: สำนักบริการวิชาการ

 

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today