สวนพอเพียง

 2,915 total views,  4 views today

***  อยู่ในระหว่างปรับปรุงสถานที่พัก ***

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 0-4379-7048 หรือ 0981522615 (คุณปิ๊ก)


 

พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง

สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช


                

          ในปีงบประมาณ 2554 -2555 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้จำปาศรีและสวนพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

          กิจกรรมในพื้นที่ได้แก่ บริเวณจัดแสดงวิถีชาวนาอีสาน สวนพอเพียง/นาข้าว แปลงสาธิตการปลูกพืชสวน พืชไร่และพืชผัก ตามวิถีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

            


 

***********************************************************************************************************************

การเตรียมความพร้อมและพื้นที่สวนพอเพียง

                        

***********************************************************************************************************************

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today