การแบ่งส่วนราชการ

 2,288 total views,  1 views today

         สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งส่วนราชการเป็น 1 ส่วนคือ สำนักงานเลขานุการ เพื่อให้การบริหารงานภายในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช บรรลุตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันฯ จึงแบ่งกลุ่มงานหลักออกเป็น 6 กลุ่มงาน

  1. กลุ่มงานอำนวยการ
  2. กลุ่มงานหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาโทและเอก
  3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  4. กลุ่มงานบริการวิชาการ
  5. กลุ่มงานทำนุศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารสนเทศ
  6. สถานีปฏิบัติการ

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
                1. กลุ่มงานอำนวยการ รับผิดชอบงานในสำนักงานเลขานุการสถาบันฯ โดยควบคุมดูแลการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการสถาบันได้แก่ งานสารบรรณและงานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานยานยนต์ งานพัฒนาฐานข้อมูล งานภูมิทัศน์ ตลอดทั้งการประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ และบุคลากรของสถาบันฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (หัวหน้ากลุ่มงาน นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ)

             2. กลุ่มงานหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาโทและเอก  รับผิดชอบกลุ่มงานหลักสูตรฯ ได้แก่ งานบริการวิชาการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต สโมสรนิสิตและศิษย์เก่า งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  แสนสุข)

           3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ งานนิเวศวิทยา งานชีววิทยาระดับโมเลกุล งานอนุกรมวิธาน งานสมุนไพร งานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (หัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์ ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก)

           4. กลุ่มงานบริการวิชาการ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ ได้แก่ งานฝึกอบรม งานสัมมนาวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (หัวหน้ากลุ่มงาน นายคมกริช  วงศ์ภาคำ)

           5. กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารสนเทศ รับผิดชอบงาน ได้แก่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องทางด้านงานวิจัยและการเรียนการสอน งานวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ ห้องสมุด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (หัวหน้ากลุ่มงาน นางพนิดา  เหล่าทองสาร)

           6. สถานีปฏิบัติการ รับผิดชอบสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง (หัวหน้าสถานีปฏิบัติ นายคมกริช วงค์ภาคำ) และสถานีปฏิบัติบ้านนาดูน (หัวหน้าสถานีปฏิบัติ นายพงษ์อนัน  ต้นบุญ)

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today