ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานสู่ลูกหลาน
(มูลมัง)

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Cinque Terre

เกี่ยวกับหนังสือ
มูลมัง
Cinque Terre Image Image

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สืบสานสู่ลูกหลาน
มูลมัง
...บ้านวังจานโนนสำราญ

คำนำ

คำขอบคุณ

Cinque Terre

ผู้ให้ข้อมูล

Cinque Terre


ป่าดอนปู่ตา
Cinque Terre
Image
Image

ประวัติป่าดอนปู่ตา

ประวัติป่าดอนปู่ตา

บ้านวังจานโนนสำราญ

ประวัติชุมชน

Image
Image
Cinque Terre

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และดอนปู่ตา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

Cinque Terreภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านวังจานโนนสำราญ
Cinque Terre
Image
Image
>

ด้านอาหาร

ด้านหัตถกรรม

ด้านเกษตรกรรม

Cinque Terre
Image

ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการดูแลสุขภาพและสาธารณสุข