ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานสู่ลูกหลาน(มูลมัง)


ด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม-จักสาน ......การจักสานเป็นงานหัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนตั้งแต่โบราณ งานจักสานชุมขนสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแสดงออกทางความคิดของชาวบ้าน ขณะที่ด้านสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไปสู่...สังคมเมือง นำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีจักสานให้มีน้อยลงเรื่อยๆ ในชุมชน …หัวข้อ

 

กระด้ง


 

กระบุง


 

กะติ๊บ


 

กะต่า


 

กะทอ


 

ข้อง ใส่ปลา


 

คันโซ่


 

จ่อ เลี้ยงไหม


 

บุ้งกี๋


 

ฝาลายคุบ


 

สวิง


 

สาดกก สาดไหล


 

แห


 

ไซ 

จำนวนรายชื่อทั้งหมด 14 จำนวนหน้า : 1 หน้า :


1