ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ประเมินหลักสูตร

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

 247 total views,  3 views today

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการสถาบันฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ค้นพบเทคนิคการเพาะเลี้ยงบอนสีราคาสูง

 103 total views,  3 views today

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบเทคนิคการเพาะเลี้ยงบอนสีไม้ประดับราคาสูงเพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ทำการศึกษาวิจัยค้นหาเทคนิคการขยายพันธุ์บอนสีสายพันธุ์ไทยได้สำเร็จจำนวนสองสายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เจ้าปอแก้ว และสายพันธุ์ธาตุบางแก้ว โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์ต้นพันธุ์จากห้างหุ้นส่วน
นัตตะ แคคตัส จำกัด ทั้งนี้บอนสีสายพันธุ์ไทยทั้งสองชนิดดังกล่าวมีราคาสูงมาก ทางสถาบันจึงได้มอบต้นบอนสีที่ขยายพันธุ์ได้สำเร็จในสภาพปลอดเชื้อให้ทางห้างหุ้นส่วน นัตตะ แคคตัส จำกัด เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย

 38 total views

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยสู่การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ จากคณะเทคโนโลยี

open house 2022

 39 total views

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการ GRAD MSU OPEN HOUSE 2022 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดย ดร.นคร ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

Open house มมส พบสื่อมวลชน

 145 total views

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน ประจำปี 2565” โดยสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานโดดเด่นจำนวน 3 เรื่อง คือ
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ไม้กระแส โดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
ความโดดเด่นของผลงาน
การขยายพันธุ์ไม้ใบประดับกำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวต้องใช้ต้นทุนสูง ทำให้ผู้ที่สนใจทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นการดัดแปลงเครื่องมือและวิธีการต่างๆ อย่างง่าย ทำให้ทุกคนที่สนใจสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้
2. ไดโนเสาร์กินเนื้อสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย สองชนิด โดย อ.ดร. อดุลย์ สมาธิ และคณะ
ความโดดเด่นของผลงาน
การศึกษาวิจัยไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่สองชนิด จากแหล่งซากดึกดำบรรพ์อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และหุบเขาภูวัด อุทยานแห่งชาติภูเก้าพูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่ามีความแตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้ออื่นๆ ทั่วโลก จึงได้รับการตั้งชื่อเป็นสกุลใหม่และชนิดใหม่ สองสกุลและชนิด ได้แก่ ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมี และ วายุแรปเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส ทั้งสองชนิดนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า เมกะแรปเตอร่า
3. การค้นพบและศึกษาไดโนเสาร์อิกวาโนดอนครั้งแรก จากแหล่งโคกผาส้วม จังหวัดอุบลราชธานี โดยอ.ดร. อดุลย์ สมาธิ
ความโดดเด่นของผลงาน
เป็นการรายงานการค้นพบ และการศึกษาวิจัยไดโนเสาร์กินพืชปากเป็ดกลุ่มอิกวาโนดอน จากแหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกผาส้วม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งแรก พบว่ามีความแตกต่างจากไดโนเสาร์อิกวาโนดอนอื่นๆ ที่เคยค้นพบมาในโลก อาจจะได้รับการตั้งชื่อเป็นชนิดใหม่ในอนาคต งานวิจัยนี้บ่งบอกว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายของไดโนเสาร์กลุ่มอิกวาโนดอนสูง

ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่2

 2,015 total views

วันที่ 17 มี.ค 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาพิเศษมาแสดงเผยแพร่บนเวทีเชิงวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่ในเวทีระดับนานาชาติ

โดยภาคเช้าเป็นการนำเสนอ จากวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1 หัวข้อ From cows to humans – one embryologist’s experience ผู้นำเสนอ Shan Wilkinson: Tennessee Reproductive Medicine, Tennessee, USA
ท่านที่ 2 หัวข้อ Environmental strategies to mitigate heat stress in feedlot cattle ผู้นำเสนอ Prof.Dr. Leonel Avendaño-Reyes: Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California, México
ท่านที่ 3 หัวข้อ Fish conservation in the lower Mekong basin: diversity and abundance in Thailand ผู้นำเสนอ Asst.Prof.Dr. Rachanee Nammatra: Walai Rukhavej Botanical Research Institute, Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand
ท่านที่ 4 หัวข้อ Coffivino process: A new era of coffee fermentation ผู้นำเสนอ Assoc.Prof.Dr. Wanphen Jitjaroen: Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand
ท่านที่ 5 หัวข้อ Frozen dough: prospects, challenges and efforts to overcome the challenges โดย ผู้นำเสนอ Dr. Erni Sofia Murtini: Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
ท่านที่ 6 หัวข้อ The agricultural data retrieval fitting for data science and machine learning processing aspect ผู้นำเสนอ Sutthisak Sukhamsri: Ph.D. candidate, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.

และภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา (Student Oral Presentations) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และBrawijaya University, Indonesia รวมผลงานนำเสนอ 22 เรื่อง ทั้งนี้สามารถดาวล์โหลด Book of Abstract VICSAT2021 ผ่านทาง https://sat.rmutl.ac.th/page/VICSAT-2022-for-students

ภาพ/ข่าว:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่2

 96 total views

วันที่ 17 มี.ค 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาพิเศษมาแสดงเผยแพร่บนเวทีเชิงวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่ในเวทีระดับนานาชาติ

โดยภาคเช้าเป็นการนำเสนอ จากวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1 หัวข้อ From cows to humans – one embryologist’s experience ผู้นำเสนอ Shan Wilkinson: Tennessee Reproductive Medicine, Tennessee, USA
ท่านที่ 2 หัวข้อ Environmental strategies to mitigate heat stress in feedlot cattle ผู้นำเสนอ Prof.Dr. Leonel Avendaño-Reyes: Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California, México
ท่านที่ 3 หัวข้อ Fish conservation in the lower Mekong basin: diversity and abundance in Thailand ผู้นำเสนอ Asst.Prof.Dr. Rachanee Nammatra: Walai Rukhavej Botanical Research Institute, Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand
ท่านที่ 4 หัวข้อ Coffivino process: A new era of coffee fermentation ผู้นำเสนอ Assoc.Prof.Dr. Wanphen Jitjaroen: Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand
ท่านที่ 5 หัวข้อ Frozen dough: prospects, challenges and efforts to overcome the challenges โดย ผู้นำเสนอ Dr. Erni Sofia Murtini: Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
ท่านที่ 6 หัวข้อ The agricultural data retrieval fitting for data science and machine learning processing aspect ผู้นำเสนอ Sutthisak Sukhamsri: Ph.D. candidate, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.

และภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา (Student Oral Presentations) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และBrawijaya University, Indonesia รวมผลงานนำเสนอ 22 เรื่อง ทั้งนี้สามารถดาวล์โหลด Book of Abstract VICSAT2021 ผ่านทาง https://sat.rmutl.ac.th/page/VICSAT-2022-for-students

ภาพ/ข่าว:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิทยฯ

 161 total views

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับแผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์ สังกัด สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้อำนวยการแผนงาน และโครงการวิจัยย่อย เรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรลุ่มน้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากสัตว์ประเภทปลาและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง และคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนามาตรฐาน สินค้าลุ่มน้ำโขง ทั้งในเชิงกระบวนการผลิตและสินค้า และเพื่อศึกษาและพัฒนาด้าน การตลาดการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากโครงการนำร่องซึ่งจะนำไปสู่การสร้างตลาด ภายในประเทศและมุ่งสู่การส่งออกต่อไป ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการ 8 จังหวัดริมโขงในวันจันทร์-อังคาร ที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยการVedio Conferent ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร นิสิตสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยากร นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาช่วยให้คำแนะนำ

WWF-Greater Mekong

 201 total views

WWF-Greater Mekong ได้คัดเลือกผลงานวิจัยการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกของแล็บแสนสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผลงานวิจัยเด่นในปี 2020 ของการเผยแพร่วารสารระดับนานาชาติของ WWF-Greater Mekong / New Specis Discoveries 2020 เล่มล่าสุด โดยทีมวิจัยของรศ.ดร.สุรพล แสนสุข รศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข ปิยะพร แสนสุข และคุณธวัชพงศ์ บุญมา โดยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยนี้ทางรูปเล่มและทางสื่อออนไลน์
#SaensoukLab #MSU

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาในแม่น้ำโขง

 175 total views,  1 views today

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ หน่วยงานราชการ เเละตัวเเทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้ง 8 จังหวัดริมฝั่งเเม่น้ำโขงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ผศ ดร. รัชนี นามมาตย์ ที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ได้รายงานผลการศึกษาด้านกายภาพ-ชีวภาพ ผลการศึกษาผลกระทบด้านอัตราการไหลของน้ำ ผลการศึกษาด้านการพังทลายของตลิ่งและการทับถมของตะกอน ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ การประเมินตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคมที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ผลการศึกษาด้านประมง ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาด้านการให้บริการระบบนิเวศ และการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today