อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินฯลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินฯลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

 265 total views,  3 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชต้อนรับท่านอธิการบดีและคณะกรรมการประเมินฯลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากร ในวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-09.50 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 230 total views,  3 views today

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565ผู้บริหาร บุคลการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นผู้แทนถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ให้แก่วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

 178 total views,  4 views today

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร เเละบุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ ตลอดพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในครั้งนี้

โครงการคลองสวยน้ำใส

 123 total views,  3 views today

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และชุมชนเกิ้ง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ตื้นเขิน และกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำภายในคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ รอบบริเวณสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเปิดทางน้ำให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร รวมทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำในการทำมาหากิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้ง สำหรับผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมา สามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในภาคเกษตรกรรมได้

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนสู่องค์กรหารายได้ประจำปี 2565

 50 total views,  1 views today

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนสู่องค์กรหารายได้ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ จากคณะเทคโนโลยี
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชสู่การสร้าง
รายได้ และพัฒนาผลผลิตหรือผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลผลิต
2) เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการหารายได้
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการเกษตร/
บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 23 คน โดยอบรม
ณ ห้องประชุมสถาบันฯ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง และทางออนไลน์สถานีปฏิบัติการนาดูน
โดยมีกิจกรรมได้แก่
– การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการหารายได้
– หลักการและแนวปฏิบัติปลูกผักปลอดสารพิษ ตามวิถีออร์แกนิคไทยแลนด์
– หลักการและแนวปฏิบัติเตรียมดินผสมและเพาะขยายพันธุ์แหนแดง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)2565

 31 total views

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากกองแผนงาน บรรยายแนวทางการพัฒนา สร้างความเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

 34 total views,  1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ถนนแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย

ให้การต้อนรับสำนักวิทยบริการ

 32 total views

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ให้การต้อนรับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหนังสือออนไลน์ MSU Online Book Fair 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังคำแนะนำการสั่งซื้อหนังสือ การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาการให้บริการต่อไป

สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม ได้เข้าศึกษาดูงาน

 494 total views

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดยผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัลยรุกขเวช และนายถวิล ชนะบุญ รองผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายให้ความรู้และพาผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพฤกษภูมิโคกหนองนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้ความร่วมมือกับวัดป่านาคำ และมูลนิธิกษ์ดินรักษ์น้ำ (earthsafe) เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการเพิ่มการผลิตสมุนไพร และพัฒนาความรู้เกษตรกร ให้ผลิตสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องความต้องการของตลาด เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายการผลิตและการตลาด

เลี้ยงผีปู่ตา

 464 total views

วันที่ 11 พฤษาคม 2565 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน ได้จัดพิธีเลี้ยงผีปู่ตา โดยป่าดอนปู่ตาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอีสานซึ่งมักจะทำในเดือน ๖ ก่อนจะลงทำนา โดยเชื่อว่าปู่ตาเป็นผีอารักษ์ของหมู่บ้านอยู่บริเวณป่าที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง เรียกกันว่าดอนปู่ตาซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าไปตัดต้นไม้ จับสัตว์ หรือทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม และจะมีการสร้างศาลปู่ตา เป็นลักษณะบ้านหลังเล็กๆคล้ายศาลพระภูมิแต่จะมี 4 เสา ภายในจะมีรูปปั้นตามที่เชื่อถือกันว่าเป็นสิ่งของที่มีผีปู่ตาต้องการ เช่น เป็นรูปคน สัตว์ ในการทำพิธีนั้นจะมีผู้นำในการทำพิธี เรียกว่าเฒ่าจ้ำ หรือ ขะจ้ำ ซึ่งอาจเรียกได้หลายชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ทำหน้าที่นำกล่าวและจัดเตีรยมของเซ่นไหว้ปู่ตา ได้แก่ เหล้า ไก่ต้มทั้งตัว ผลไม้ ธูปเทียน เป็นต้น และจะมีการเสี่ยงทายคางไก่โดยเฒ่าจ้ำจะถอดเอาขากรรไกรล่างของไก่ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนออกมาดูรูปร่างถ้าคางไก่สวย คือมีรูปร่างดี ไม่บิดเบี้ยว ผิวของกระดูกเรียบไม่ขรุขระ แสดงว่าข้าวปลาอาหารน้ำท่าจะสมบูรณ์ แต่ถ้ารูปร่างไม่ดีแสดงว่าข้าวจะยากหมากจะแพง แห้งแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today