Breaking News
Home / สวนพอเพียง

สวนพอเพียง

พื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศูนย์จำปาศรีและสวนพอเพียง

สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช


                

          ในปีงบประมาณ 2554 -2555 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้จำปาศรีและสวนพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

          กิจกรรมในพื้นที่ได้แก่ บริเวณจัดแสดงวิถีชาวนาอีสาน สวนพอเพียง/นาข้าว แปลงสาธิตการปลูกพืชสวน พืชไร่และพืชผัก ตามวิถีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

            


 

***********************************************************************************************************************

การเตรียมความพร้อมและพื้นที่สวนพอเพียง

สำหรับรองรับผู้สนใจเข้าพัก/เยี่ยมชม

ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2560

                        

***********************************************************************************************************************