485 total views, 3 views today

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
นายถวิล ชนะบุญ

สาขาเชี่ยวชาญ : พืชและสัตว์ท้องถิ่น การเกษตรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : tawin.c@msu.ac.th                            

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
นายคมกริช วงศ์ภาคำ

สาขาเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยา
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : komgrit_w@yahoo.com               

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ อาจหาญ

สาขาเชี่ยวชาญ : การจัดการต้นไม้ พืชสวน และภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : 086-2313547 โทรสาร : 043-754407
E-mail : –

นักวิจัยชำนาญการ
นางพนิดา เหล่าทองสาร

สาขาเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : panida_walai@yahoo.com

นักวิจัยชำนาญการ
นายสุรพล ยอดศิริ

สาขาเชี่ยวชาญ : การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบโครงสร้าง การจัดการผังเมืองและชุมชน
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745 โทรสาร : 043-754407
E-mail : surapon.y@msu.ac.th

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายพงศ์อนัน ต้นบุญ

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายพัฒนา ภาสอน

สาขาเชี่ยวชาญ : การปรับปรุงพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : pattanapasorn@hotmail.com

เจ้าหน้าที่วิจัย
นายวีระ ทองเนตร

โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741, 1745     โทรสาร  : 043-754407
E-mail : weeraatah@hotmail.com