Breaking News
Home / มหาบัณฑิต

มหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ
Master of Science Program in Biodiversiv
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Biodiversiy)
(ชื่อย่อ) : M.Sc. (Biodiversiy)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
                1. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ในแนวทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
                2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและนำไปสู่การสร้างระบบการศึกษา วิจัยและอนุรักษ์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชนแบบยั่งยืน
                3. มีจริยธรรม และคุณธรรม โดยมีจิตสาธารณะที่พร้อมจะทำงานเพื่อชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
                1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง               
                2. ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
                3. ผู้ที่มีคุณสมบิตไม่เป็นไปตามข้อ 1-2 อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่วนกรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบการศึกษา
               ใช้ระบบทวิภาค โดยเปิดสอนทั้งในระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
ระยะเวลาการศึกษา
              ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส่วนกรณีอื่นๆ ให้เป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
      เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
                1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                2. สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (peer review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง
                3. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงสร้างของหลักสูตร
          หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต นิสิตต้องเรียนรายวิชาแกนตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตโดยไม่นับหน่วยกิต และเรียนรายวิชาบังคับจำนวน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต
         หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์จำนวน 15 หน่วยกิต และรายวิชาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งระบบในและนอกเวลาราชการ)
                • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 500 บาท
                • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
ดำเนินการโดย
                สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้บริหารหลักสูตรฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ
งานวิจัย
               1 . การวิจัยด้านความหลายทางชีวภาพใน 3 มิติ คือ ระบบนิเวศพันธุกรรม และชนิดพันธุ์ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์
                2. วิจัยเน้นการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์
                3. วิจัยเน้นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
                4. การศึกษาโครงสร้างประชากร พันธุศาสตร์ประชากร และความสัมพันธ์เขิงวิวัฒนาการทางด้านพันธุกรรมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์
แหล่งทุนสนับสนุน
                สามารถขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศจากหลักสูตรฯ และขอทุนในการทำวิทยานิพนธ์ เช่น ทุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษา นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอื่นๆ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                กลุ่มงานหลักสูตรฯ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
                โทรศัพท์: 0-437-54407
                อีเมล์ : sthanonkeo@yahoo.com