244 total views, 4 views today

การถอดบทเรียนองค์ความรู้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการKM 2562
 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2561
 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2560
 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2559
 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2558
 

 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2556
 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2555