Breaking News
Home / กิจกรรม KM

กิจกรรม KM

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2559
  • ด้านผลิตบัณฑิต ประเด็น :
  • วีดีทัศน์ : กิจกรรม เสริมุจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน :
  • ด้านการวิจัย ประเด็น : ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันหน่วยวิจัย : แนวปฏิบัติที่ดีในการผลักดันหน่วยวิจัยให้มีผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้น

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2558

 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2556

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2555