Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวิจัยวลัยรุกขเวช “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวิจัยวลัยรุกขเวช “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560

” สวมผ้าขาวม้า อนุรักษ์ไทย เบิกบานใจวันสงกรานต์

                          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชได้จัดโครงการ “สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2560”   ณ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในงานได้แสดงความเคารพนับถือ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่อาวุโสกว่า รดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดงานครั้งนี้ บุคคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชทุกท่านร่วมรดน้ำดำหัวขอพรต่อท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองสืบไป

เขียนข่าว    :   นางสาวกันต์กนิษฐ์  หาญวงษา

        

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัย …