Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560”

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560”

                ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560” (Yong Parasitologist Award 2017) จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีรางวัลดังกล่าวเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจังจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัย …