Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถานีปฏิบัติการนาดูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สถานีปฏิบัติการนาดูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560  มีคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในรายวิชาเรียน  โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 70 คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีการฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของสถานีปฏิบัติการนาดูน ผลการดำเนินการวิจัยประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ในพื้นที่ปกปักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ของสถานีฯ  

Check Also

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พศ 2561

บุคลากร สถาบันว …