Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา

          ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560” จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย