Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา

       

          ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดอนปู่ตาแบบชุมชนมีส่วนร่วม”ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดอนปู่ตาแบบชุมชนมีส่วนร่วม”ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Check Also

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเร …