Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา

         ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดอนปู่ตาแบบชุมชนมีส่วนร่วม”ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดอนปู่ตาแบบชุมชนมีส่วนร่วม”ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์