รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุขเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เจาะลึกแหล่งทุน 7PMU”

 96 total views,  1 views today

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ Online Workshop on Writing a Research Proposal ในหัวข้อ “เจาะลึกแหล่งทุน 7PMU” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ จัดโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชมย้อนหลังได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1atQrcGwEC6yGDnu5S7t1uFEHMdSruq82/view