สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมบุคลากรสถานีปฏิบัติการนาดูน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 161 total views,  1 views today

วันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดประชุมบุคลากรสถานีปฏิบัติการนาดูน ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งบุคลากรให้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และสร้างความเข้าใจร่วมกันอันจะสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์บรรลุตามที่ได้ตั้งไว้ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สืบเนื่องจากการที่สถาบันฯ ได้จัดทำโครงร่างองค์กร (OP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กรใหม่ นอกจากนี้ได้มีการร่วมวิเคราะห์และหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานีปฏิบัติการนาดูน รวมถึงจัดทำร่างโครงสร้างใหม่ขององค์กรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแก่บุคลากรเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการระดมทาสีพัฒนาภูมิทัศน์บ้านอีสานเพื่อให้มีความสวยงามและรองรับการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่อไป

ที่มา กัทลี ศักดาคำ