สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

81 total views, 2 views today

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ

5. นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี กรรมการและเลขานุการ

เขียนข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : กษมา อวิโรธน์