NBT สัมภาษณ์สด มมส อนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้น้ำมันกระทงลาย สมุนไพรฯ

133 total views, 1 views today

         รายการเวทีชุมชน NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส อนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้น้ำมันกระทงลาย สมุนไพรพลังงานพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยนายพนมกร เวชกามา นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายสม อัปมะโต ปราชญ์ชาวบ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการเวทีชุมชน โดยออกอากาศทางช่อง NBT ระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้น้ำมันกระทงลาย เนื่องจากในอดีตกระทงลายมีความสำคัญทางด้านประเพณีมาอย่างยาวนาน ร่วมถึงคุณค่าทางด้านสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเฉพาะน้ำมันจากเมล็ดกระทงลายสามารถนำมาเป็นพลังงานพื้นบ้านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแทนน้ำมันก๊าด และใช้ประกอบในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ โดยชาวบ้านจะนำน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดกระทงลายไปถวายที่วัดเพื่อใช้สำหรับจุดตะเกียง ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆทำให้ชนบทในภาคอีสานมีกระแสไฟฟ้าใช้ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเพณีการนำเมล็ดกระทงลายมาสกัดน้ำมันเพื่อจุดไฟ หรือประเพณีจุดน้ำมันหรือใต้น้ำมันจึงไม่พบเห็นอีกแล้ว นอกจากประโยชน์ของการให้แสงสว่างแล้ว น้ำมันหอมระเหยเมื่อถูกความร้อนจะมีกลิ่นหอม และสามารถนำไปทาถูเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออีกด้วย ประเพณีการเข้าและออกพรรษาโดยใช้น้ำมันกระทงลายมาจุดตะเกียง ไม่มีให้เห็นอีกแล้วเนื่องจากไม่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามในการใช้ประโยชน์จากกระทงลายที่กำลังสูญหายจากวิถีชีวิตของชาวอีสาน ทางหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมีความสนใจที่จะนำชุมชนบ้านลอมคอม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในอดีตเคยมีการใช้กระทงลายในประเพณีเข้าออกพรรษามาก่อน มาเริ่มต้นใหม่ให้มีประเพณีนี้เกิดขึ้นทุกปี ต่อเนื่องและยาวนาน ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้ต่อไป ภาพ : กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์ ข่าว : ณัฐธิดา เพ็ชรใต้

เพิ่มเติม