Breaking News
Home / วิดีโอ youtube / ภาพเหตุการณ์การรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.วีรชัย สายจันทา

ภาพเหตุการณ์การรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.วีรชัย สายจันทา

ภาพเหตุการณ์การรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.วีรชัย สายจันทา อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 ธันวาคม 2557