ภาพเหตุการณ์การรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.วีรชัย สายจันทา

147 total views, 1 views today

ภาพเหตุการณ์การรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.วีรชัย สายจันทา อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 ธันวาคม 2557