สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

60 total views, 2 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15” “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 15”ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย เมื่อเวลา 17.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

นิทรรศการของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดแสดงในส่วนของงานวิจัย และบริการวิชาการของหน่วยงาน อาทิเช่น ได้จัดแสดงนิทรรศการโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ของ คณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น “โครงการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์”,ผักพื้นบ้าน,สมุนไพร จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือข่ายเกษตรกร

และกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการวิชาการ การสาธิต หนึ่งชั้นปีหนึ่งผลิตภัณฑ์ นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค พืชผักสมุนไพร สินค้า OTOP และตลาดนัดการเกษตร การอบรม การแข่งขัน การประกวดทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมบันเทิง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานมีระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม เขตพื้นที่ขามเรียง