บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

936 total views, 1 views today

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ลดการสร้างขยะ โดยมีกิจกรรม big cleaning day กิจกรรม 5ส และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆบริเวณตึก