Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ลดการสร้างขยะ โดยมีกิจกรรม big cleaning day กิจกรรม 5ส และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆบริเวณตึก

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …