บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย (BCT 13)

115 total views, 1 views today

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand (BCT 13) ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร