บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีฯ

156 total views, 1 views today

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีฯ ระหว่างวันที่ 4-8 ,10-14 และ 17-21 มิถุนายน 2562 มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณลานเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ