Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

25 total views, 2 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วรงค์ สุขเสวต เป็นวิทยากรหลัก และวิทยากรร่วมจำนวน 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช) Mr.Dat Phuc Vien และ Mr.Khanh Phan Ba Chau (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Cantho University ประเทศเวียดนาม

About ผู้ดูแลระบบ

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

836 total …