ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2

144 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี นิสิตเข้าร่วม 57 คน อาจารย์ 15 คน โดยมีกิจกรรม จิตอาสา เก็บขยะในบริเวณพื้นที่ป่าของสถานีฯ และพื้นที่รอบบริเวณพระธาตุนาดูน ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม