Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประหยัดพลังงาน แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย การจัดการขยะ และแผนงานของสถานีปฏิบัติการนาดูนตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …