กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ

124 total views, 1 views today

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประหยัดพลังงาน แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย การจัดการขยะ และแผนงานของสถานีปฏิบัติการนาดูนตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562