สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

160 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.62
สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://grad.msu.ac.th/admission/
2. สมัครด้วยตนเอง 11 – 12 มิ.ย.2562 ณ สำนักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม