Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าอบรม ณ ต่างประเทศ

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าอบรม ณ ต่างประเทศ

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าอบรม ณ ต่างประเทศ นายคมกริช วงศ์ภาคำ ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Mekong WET Wetland Training Program Train-the-trainers training course ณ U Minh Thuong National Park, Vietnam ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน จากตัวแทนอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน 5 ประเทศ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คือ เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย และพม่า ตัวแทนประเทศละ 5-7 คน เนื้อหาการอบรม เน้นเรื่องคุณภาพน้ำ อุทกวิทยา ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสัตว์ การบริการทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำและความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การปฏิบัติการภาคสนาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละประเทสด้วย การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก The International Union for Conservation of Nature (IUCN), International Crane Foundation (ICF) และ Wetland University Network ในการอบรมครั้งนี้ ได้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของนักวิจัยในลุ่มน้ำโขง และวางแผนงานการจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อขยายผลในประเทศไทยต่อไป

Check Also

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีฯ

บุคลากรสถานีปฏิ …