Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2562

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …