“พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ประจำปี พ.ศ. 2562

144 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง กล่าวต้อนรับและรองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนามอนุสัญญาแรมซาร์
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา กล่าวว่า ในปีนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและเยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้
กิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า“พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” เช่น นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันนักเรียน อาทิ การแข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม การแข่งขันจับปลามาราธอน การแข่งขันจับหมู การแข่งขันถอนกล้าและปักดำนา กิจกรรมการเรียนรู้ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมนิทรรศการย้อมสี จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันฯ ได้จัดเสวนาในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำกุดแดงบนฐานการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง รองนายกองค์การบริหารเกิ้ง ตัวแทนจากชุมชนบ้านเกิ้ง ตัวแทนจากชุมชนบ้านโนนสวรรค์ นักวิชาการด้านการอนุรักษ์ นักวิชาการด้านการพัฒนาการเกษตร และตัวแทนจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกันเสวนา โดยมีประชาชนที่อาศัยและใช้ประโยชน์รอบกุดแดง และนักวิชาการเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีหลากหลายความคิดเห็นที่จะพัฒนาพื้นที่ชุมน้ำกุดแดงให้มีการใช้ประโยชน์ เช่น พัฒนาเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด