EG MSU English Camp 4/2562

106 total views, 1 views today

EG MSU English Camp 4/2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม​ 2562​ สำนักศึกษา​ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ​ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 4​ ​ขึ้น​ ณ​ สถาบันวิจัย​วลัยรุกขเวช​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่​ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 110 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 9 คน รวมทั้งหมด 136 คน
ภาพ/ข่าว : สำนักศึกษาทั่วไป