การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

87 total views, 2 views today

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ โครงการสัมมนาเรื่อง “

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว อาทิเช่น ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนานิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น โดยหน่วยงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ จากนั้นจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งทุกปีหน่วยงานจะทำการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของชาติ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และควรมีการนำปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละปีมาทำการวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการสานสามัคคีบุคลากร พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล แสนสุข
2. รางวัลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น : นางพนิดา เหล่าทองสาร
3. รางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่
3.1 นางสาวภารดี ศรีภิรมย์ (สำนักงานเลขานุการ)
3.2 นายสากล ปินะกาโน (สถานีปฏิบัติการนาดูน)
3.3 นายอุดร นามเทพ (สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง)
4. รางวัลพัฒนาชุมชนดีเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ อัปมระกา
พร้อมนี้บุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง อาทิเช่น ลอกผักตบชวา หว่านข้าวแปลงสาธิต ปลูกพืช และปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณสถานีปฏิบัติการ
เขียนข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด