สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา

124 total views, 2 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคามวิจัย ครั้ง 14