Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคามวิจัย ครั้ง 14

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …