Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นายอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …