สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

88 total views, 1 views today

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางกิจปภา แสงหิม บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร