สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

95 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี จำนวน 89 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 119 คน
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา สำนักศึกษาทั่วไป