สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

88 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) เพื่อประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา สังศรีอินทร์ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ
5. นางสาวพัชรพร หวานขม กรรมการและเลขานุการ

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : นางสาวธนพร อรัญโสด