ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

86 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถนำไปเชื่อมโยงกับแผนงานของหน่วยงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มหน่วยงานจัดการการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 3 ดีมาก
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด