โครงการสำนักงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม 5 ส

238 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม 5 ส ขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการร่วมกันเรื่องสำนักงานสีเขียว และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว รวมไปถึงดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงานด้วย