“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”

71 total views, 1 views today

รายละเอียด

     กำหนดการ โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี ๒๕๖๐

“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”

จัดงาน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง (กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

————————-

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๘:๐๐ – ๐๙:๓๐ น. ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและการแข่งขันต่างๆ

๐๙:๓๐ – ๑๐:๐๐ น. พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย นายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กล่าวต้อนรับ โดย นายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

ประธานมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมและโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มอบของที่ระลึกแก่อธิการบดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

โดย นายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กิจกรรมการแสดงจากนักเรียน

๑๐:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. ประธานและคณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยนก และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ

๑๐:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. กิจกรรมภาคเช้า ณ เวทีกลาง และบริเวณรอบเวทีกลาง

– การแข่งขันจับปลามาราธอน นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

– การแข่งขันโยนมัดฟาง นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

– การแข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

– การแข่งขันตำเมี่ยงข่า นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

– ชมนิทรรศการ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน

– การตอบปัญหาในฐานเรียนรู้ โดยการเรียนรู้และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ละอองเรณูพืช ความรู้เรื่องพยาธิ เรียนรู้วิธีดูนก รวมทั้งนิทรรศการวันพื้นที่ชุ่มน้ำ และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

– การเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– กิจกรรมของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– การออกนิทรรศการของหน่วยงานราชการและชุมชนเครือข่ายฯ

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น. กิจกรรมภาคบ่าย ณ เวทีกลาง และ รอบเวทีกลาง

– มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ

– มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงาน

๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. กล่าวปิดงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

———————————–

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม