สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560

176 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นประธานกรรมการ จากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัญญู แก้วดวงตา กรรมการ จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

โดยผลการประเมินมีค่าคะแนน 4.84
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด